top of page
Vi ser en menighet som...
Visjon

«... i et varmt, inkluderende og tilbedende fellesskap fostrer helhjertede etterfølgere av Jesus, som i kjærlighet utbrer og bygger Guds rike til Hans ære.»

Vi ser et varmt og inkluderende fellesskap, hvor vi får være ekte og livsnære, vokse og finne næring til livet med Gud gjennom Hans nærhet. Vi ser et fellesskap hvor vi hører sammen som brødre og søstre i Guds familie. Et fellesskap som samles til store festsamlinger og i små grupper. Et fellesskap som stadig leter etter nye mennesker som kan komme til tro, og ønsker dem velkommen hjem. 

 

Vi ser et tilbedende fellesskap, med mennesker som har en evig takknemlighet til Ham som frelste dem. Et fellesskap hvor mennesker lever tilbedende liv, og hvor Jesus blir æret gjennom de livene vi lever. 

 

Vi ser et fellesskap hvor mennesker fostres. Gud har lagt ned av sine gaver, evner og talenter i oss alle, og alle mennesker er verdifulle. Vi ser en menighet som gir alle muligheten til å vokse til modenhet i livet med Gud.

Menigheten

Menigheten

Vi ser en forsamling av etterfølgere, som har valgt å følge Jesus - helhjertet. Mennesker som kjenner og elsker Jesus, og som etterjager alt hva Gud har for dem. 

Vi ser Jesus, og at Han bli synlig og tilgjengelig gjennom menigheten ved Den Hellige Ånds kraft. Jesus er vår Frelser og Herre, og Han er vår hensikt. 

 

Vi ser Guds kjærlighet - som Han først viste oss, for så å sende oss ut med den samme kjærligheten utøst i våre hjerter. 

 

Vi ser at Guds rike utbres og når nye hjerter, liv, hjem og familier. Guds rike kommer med sin forsonende, helbredende, befriende og frelsende kraft. Mennesker møter Guds kjærlighet og går fra mørket til lyset. De ser verdien Gud har gitt dem og de gode planene Han har for dem.

 

Vi ser at Guds rike bygges idet Filadelfiakirken vokser, og menigheten er med og inspirerer, hjelper og bygger andre menigheter. Dette skjer gjennom enkeltpersoner, team og misjon i distriktet, i Norge og til jordens ender.  

 

Det vi gjør er i Jesu kraft, ved Hans visdom og ledelse, til Hans ære.

HVa vi tror på

Her kommer det en konsentrert fremstilling av trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen i Norge. De punkter som her er nevnt, danner basis for det trosfellesskapet Pinsebevegelsen er, og utgjør fundamentet for vår forkynnelse og praksis.

 

Bibelen - Guds Ord

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbare Ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

 

Treenigheten

Vi tror på den treene Gud - Far, Sønn og Den Hellige Ånd.

 

Skapelsen

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelsen til naturlig død. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud forsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal Han nyskape hele verden.

 

Jesus Kristus og fellesskap med Gud

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis av nåde og mottas ved tro.

 

Den Hellige Ånd

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

 

Dåp

Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.

Hva vi tror på

Menighet

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den forsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet.

 

Nattverd 

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.

 

Guds rike

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn og helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake.

 

Det kristne håpet

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt. 

 

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:

 

Jeg tror på Guds Fader, den allmektige, himmelens og jorden skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

 

Amen.

Menighet

Menighet er bibelsk. Ekklesia er det greske ordet for menigheten: ”De som er kalt ut av husene for å være en folkeforsamling”. I overført betydning: De som er kalt ut av verdens folkehav for å være Guds hellige folk.

 

Den lokale menigheten er viktig. Det står i Bibelen: ”la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling” (Heb 10:25) og ”De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble tre tusen lagt til menigheten. Trofaste holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene.” (Ap.gj. 2:41-42)

 

Menigheten er Guds familie. Gud er vår Far, og vi er brødre og søstre i Kristus. “Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.” (2. Kor. 6:18)

 

Menigheten er Jesu kropp. Jesus er menighetenes hode. Vi er menighetens og Jesu lemmer, og har en funksjon på kroppen. Alle er viktige for at menigheten skal fungere, og vi er gjensidig avhengig av hverandre.”Og Han la alle ting under Hans (Jesu) føtter, og ga Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle.” (Ef. 1:22-23)

Menigheten er Åndens tempel. Når vi samles i Jesu navn, har Han lovet å være midt iblant oss. “I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I Ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.” (Ef. 2:21-22)

 

Menigheten er støtten og grunnvollen for sannheten. “(...) Guds hus, som er Den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.” (1. Tim. 3:15) 

 

I menigheten står vi sammen. “For med én Ånd ble vi alle døpt inn i én kropp - enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie - og vi har alle fått én Ånd å drikke.” (1. Kor. 12:13)

 

Du, som medlem, er en representant for menigheten.

 

Vi tror på Guds totale omsorg og forsørgelse. 

”Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting skal ha alt det dere trenger til og ha overflod til alle god gjerning.” (2. Kor. 9:8)

 

I Bibelen står det om tiende: ”Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i Mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om Jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål.” (Mal. 3:8)

Menigheten

Livet

med Gud

Relasjoner

Hjertets

innstilling

Hjerte i

brann

Hjertekamrene henger sammen, og hvert kammer er vitalt. Ved at Den Hellige Ånd får rom i hvert hjertekammer, blir Jesus synlig gjennom livene våre. 

MENIGHETENS HJERTE

Hjertet er helt sentralt for livet. Når hjertet pumper, er det liv. Her kommer en framstilling av hjertet til menigheten. 

 

1. hjertekammer - Livet med Gud

 

Menigheten ønsker først og fremst at mennesker skal finne livet med Gud og få et  forhold til Ham. Gud har kalt oss til samfunn med Jesus. Når vi tar imot Jesus blir vi  født på ny, og vi kan bli fylt av Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd i våre liv skaper det åndelige livet, slik at livet i Gud kan pulsere i oss. Jesus kom for at vi skal ha liv og liv i overflod. Bønn og Bibellesning er sentrale deler i dette personlige livet med Gud. 

“Gud er trofast, og ved Han ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.” (1. Kor. 1:9)

 

2. hjertekammer - Relasjoner

 

Menigheten ønsker at du skal få gode relasjoner. Kristenlivet er ikke ment til å leves alene, vi er satt sammen i et større fellesskap. Søndagene er menighetens festdag og storfellesskap. Midt i uka er du velkommen til smågrupper i hjemmene.  Vi ønsker å være et varmt, inkluderende fellesskap, der kjærligheten kan vokse iblant oss.

“De holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet.” (Ap. gj. 2:46)

3. hjertekammer - Hjerte i brann

 

Menigheten ønsker å nå ut til mennesker med Guds kjærlighet. I møte med Jesus blir hjerter satt i brann. Vi ønsker at du kan være med å tjene i det du brenner for. Vi har ulike gaver og utrustning. Alle er viktige for at vi sammen kan vinne mennesker for Jesus og fostre dem til helhjertede etterfølgere av Ham. 

 

“Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av dem, på kroppen akkurat slik som Han selv ville”. (1. Kor. 12:18)

 

4. hjertekammer - Hjertets innstilling

 

Menigheten ønsker at mennesker skal modnes personlig.  Mye er avhengig av hjertets innstilling. Vi ønsker at Jesus-livet skal bli synlig og modnes i våre liv, slik at mennesker rundt oss kan bli berørt av Jesus. 

 

Menighetens verdier er:

Raus, inkluderende, åpen, helhjertet og tilbedende.

 

“Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.” (Ordspr. 4:23)

Menighetens hjerte

om pinsebevegelsen

Under katolisismen forsvant store deler av evangeliets sannheter. Med Martin Luther og andre startet en ”gjenoppdagelse av evangeliet”.

 

En del av evangeliet som ble gjenoppdaget var pinsens velsignelse. Det er flere som har opplevd pinsens velsignelse før Azusa i 1906, men det var da at den ble anerkjent, og virkelig fikk mulighet til å bre om seg i USA, og verden for øvrig.

 

T. B. Barrat, en metodist fra Norge, opplevde pinsens dåp under et besøk i USA. Han brakte med seg forkynnelsen om Åndens dåp tilbake til Norge.

 

Det var delte meninger om Åndens dåp og mange menigheter nektet å motta denne forkynnelsen. Dermed ble Barrat mot sin vilje tvunget til å starte egen menighet. Og snart ble det startet ”pinsemenigheter” over hele landet. Navnet pinsevenn og pinsemenighet ble først brukt som et kallenavn av pinsens motstandere, men ble siden beholdt av ”pinsevennene”.

 

Det mest revolusjonerende ved forkynnelsen, var at alle kunne oppleve ”sin egen pinse”, og at tegnet på at det var skjedd var at man talte i nye tunger – tungetale.

Pinsevenner

OM FILADELFIAKIRKEN LYNGDAL

Menigheten startet som en utpost fra Zion i Vanse, på 60/70-tallet.

 

Organisering

Menigheten er selvstendig i forhold til andre menigheter, men er en del av et fellesskap mellom pinsemenighetene. Dette fellesskapet innebærer en årlig lederkonferanse (LED), samt mindre lokale fellesskap av forkynnere. Vi har også en del fellestiltak, slik som skoler, evangeliesenter, osv.

For å bli medlem må du være troende døpt. Barn kan meldes inn som menighetstilhørige.

Som medlem vil du bli innkalt til menighetsmøter. Menighetens årsmøte avholdes i februar/mars.

Her blir de store avgjørelsene for menigheten tatt. 

Til daglig er det pastor sammen med eldsterådet som leder menigheten. 


Det er mulig å gi inn til menigheten med avtalegiro, med et fast trekk hver måned,

som gir forutsigbarhet i menighetens økonomi.

Filadelfiakirken Lyngdal
bottom of page